Vastuvõtt kooli

Vastuvõtt 1. klassi 2020/2021

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse 1. märtsist kuni 31. märtsini. Taotlusi saab esitada Viimsi valla kaudu, 1. klassi astumine 2020/2021


Vastuvõtt 2.-9. klassi

Õpilaste 2.-9. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem koolile avalduse (leitav SIIT) koos andmetega ning lisab järgmised dokumendid:
• lapsevanema (hooldaja) isikut tõendav dokument
• õpilase isikut tõendav dokument
• väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust
• eelmise kooli direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht, kui koolivahetus toimub õppeaasta keskel
• lapse tervisekaart


Koolist lahkumine

Õpilase koolist väljaarvamiseks enne selle lõpetamist, esitab seaduslik esindaja kooli kantseleis lahkumisavalduse. Õppeaasta keskel lahkumise korral, tuleb õpilasel tagastada raamatukogule õpikud ja laenutatud raamatud ning kapivõti (selle olemasolul) ning täita ringkäiguleht.
Kool väljastab avalduse alusel:
• ametliku väljavõtte õpilasraamatust
• tervisekaardi
• klassitunnistuse ja vajadusel hinnetelehe jooksvate hinnetega.


 

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool