Huvitegevus

Haabneeme Koolis tegutsevad järgnevad huviringid:

Hispaania keel ja kultuur

Hispaania keel on maailmas muutumas üheks enim räägitavaks keeleks. Hispaania keele ringis tekitatakse õpilastes huvi hispaania keele vastu, seejuures antakse ülevaade mitte ainult keele algteadmistest, vaid ka hispaaniakeelsete maade kultuurist. Hispaania keele ring on hea võimalus õppida keelt läbi mängulisuse ning pakkuda lastele teistsugust õpistiili. Kuna ring on vabatahtlik, siis annab see laste õpihimule palju juurde, sest see toob vabatahtlikus korras kokku need, kes hispaania keelt tõepoolest õppida tahavad.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (4.-9. kl) hispaania keele ja kultuuri huvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust

Kus toimub?
Haabneeme Koolis

Õppemaks
Hispaania keele ja kultuuri ringi kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE612200221064825411 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d).

 

Juhendaja: Anett Malmet
e-post: anettmalmet@icloud.com

Matemaatikaring “Nupula”

Matemaatikaring „Nupula“ eesmärgiks on anda õpilastele rohkem baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Ühendades elu erinevad valdkonnad matemaatikaga, hakkab õpilane rohkem tajuma matemaatilist maailma enda ümber, mis arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust. Mida rohkem õpilane areneb ja teadmisi omandab, seda avatum on ta kõigele uuele – väljakutsetele ja lahendustele. Igas tunnis on koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid, mille kaudu näeme, kuhu õpilane on arenenud ja mis talle kõige rohkem meeldib ning sobib. Tutvume kujundite, numbrite ja kõige muu huvitavaga ning läheneme matemaatikale mänguliselt.Huvilistel on võimalik osaleda vähemalt kord õppeaastas matemaatikavõistlusel “Nuputaja”.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-2. kl) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust

Kus toimub?
Haabneeme Koolis

Õppemaks
Matemaatikaringi “Nupula” kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE242200221064825398 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d).

 

Ringi juhendaja: Liisu Jallai
e-post: liisu.jallai@gmail.com

Programmeerimisring “Püüton”

Programmeerimisringis “Püüton” omandatakse algteadmised programmeerimisest Pythoni keele näitel. Ring õpetab loogilist mõtlemist, järelduste tegemist, eri lahenduste otsimist ning programmeerimiskeelte üldist struktuuri. Õppides tundma Pythonit, on hiljem lihtsam selgeks õppida ka teisi programmeerimiskeeli. Infotehnoloogia on väga laialdaselt kasutatav ja veel praegugi kiirelt arenev tegevusala, kus jagub palju erinevaid väljakutseid igas vanuses huvilistele.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (4.-6. kl) infotehnoloogia huvilisi õpilasi.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust
Haabeeme Koolis 

Õppemaks
Programmeerimisringi “Püüton” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825369 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d).

Juhendaja: Kert Ojasaar
e-post: kertojasaar@gmail.com

Kunsti- ja meisterdamise ring

Kunsti- ja meisterdamise ringis õpivad õpilased loovalt mõtlema, kasutades selleks käelist tegevust, mis on oluline arendamaks nende vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Innustatakse õpilasi rakendama oma fantaasiat ja loovast tegevusest rõõmu tunda. Õpitakse kasutama mitmeid erinevaid materjale ja töövahendeid, tutvutakse erinevate tehnikatega. Õpilane õpib koos teistega töötama, üksteist abistama, teiste arvamustega arvestama ning oma arvamusi põhjendama.

Keda ootame osalema?
Algastme kunsti- ja meisterdamishuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust 

Kus toimub?
Haabneeme Koolis 


Õppemaks

Kunsti- ja meisterdamise ringi kuutasu 22 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825466 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d).
Juhendaja: Merike Hindreus
e-post: merike.hindreus@viimsi.edu.ee

© 2016 Haabneeme Kool