Huvitegevus

Haabneeme Kooli huviringid:

Meisterdamise ja taaskasutuse huviring

Ring toimub 4.- 6. klasside õpilastele, esmaspäeviti kell 15.00 raamatukogus, ringijuht Triin Hussar.

Käsitöö huviring

Ring on loodud lastele, kellel on huvi arendada oma loovust, käelist osavust, kunstilist lähenemist käsitööle ja erinevaid töövõtteid oma ideede teostamiseks. Õpitakse õmblema nii käsitsi kui masinaga. Tehakse tekstiili-, naha- ja villatöid, proovitakse kanga maali ja trükitehnikaid, meisterdatakse paberist ja kartongist ning töötatakse taaskasutatava materjaliga.

Ring toimub 3.- 8. klasside õpilastele, kolmapäeviti kell 14.30 ruumis B109. Ringijuht on Maarika Puust

Kabering

Kabering toimub neljapäeviti kell 13.00-14.30 ruumis A103 1.-3. klassi õpilastele ja

kell 14.30-16.00 4.-8. klassi õpilastele ruumis A102. Ringijuht Irma Nahkor.

Puutöö huviring

Sobib lastele, kellel on huvi arendada käelist tegevust ja tehnilist taipu. Tundides õpitakse tundma ja eristama puitmaterjale ja nende omadusi, kasutatakse erinevaid tööriistu ja –vahendeid, kavandatakse lihtsamaid praktilisi töid ja valmistatakse mänge, meeneid, tarbeesemeid ning palju muudki.

Ring toimub 4.-8. klasside õpilastele, neljapäeviti kell 14.30 ruumis B105. Ringijuht Peedu Alas

Robootika huviring

Ring on loodud õpilastele, kellel on huvi õppida tundma, mis on robotid, millest need koosnevad ning mida nendega teha saab. Programmeeritakse roboteid arvuti abil täitma erinevaid ülesandeid, kasutades lihtsaid ja kergelt mõistetavaid programme. Tundma saab õppida Edison ja EV3 roboteid.

Robootika huviring 1. klassi õpilastele toimub kolmapäeviti kell 14.00 ruumis A103, ringijuht on Margus Kägu.

Robootika huviring 2.-8. klasside õpilastele toimub kolmapäeviti kell 15.45 ruumis A203, ringijuht on Silver Silm.

Mõttemängude huviring

Õpitakse ja mängitakse mõttemänge nagu gomoku ja sudoko, rendžu ja bridž. Toimub reeglite, loogika, taktika ja strateegia omandamine. Ring toimub koostöös Viimsi Mõttespordiga.

Ring toimub 1.-3. klasside õpilastele reedeti kell 13.15 ruumis A102. Ringijuht on Brenet Rahumägi.

Male huviring

Male huviring 1.-8. klasside õpilastele toimub reedeti kell 14.30 ruumis A103. Ringijuht on Jaan Urgas.

Saksofoniring

Koostöös Viimsi Muusikakooliga toimub Haabneeme Koolis saksofoni ring, kus tehakse esmatutvust saksofonimänguga. Õppetöö toimub rühmas, õpetajaks on Viimsi Muusikakooli õpetaja Maret Melesk.

Tund toimub kolmapäeviti kell 14.00 aulas.

 

Performance-klubi “Sädelev Hunt”

Performance-klubi “Sädelev Hunt” juhendajad kutsuvad osalema noori, kes soovivad endas arendada nii kõneosavust, esinemisjulgust kui ka loovat eneseväljendust käeliste tegevuste kaudu. Õpime kasutama häält ja keha, arendame endas täpsust, leidlikkust ja osavust.

“Sädelev hunt” on grupp noori, kes oskab teha koostööd ning üllatab publikut meeldejääva kunstiteosega.

Tund toimub neljapäeviti aulas kell 15.30 – 17.00 4.-8. klassi õpilastele

Ringijuhid Margus Kägu ja Nele Sooväli

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionise huviringid Haabneeme Koolis:

Rebase Ruudi loodusring

Rebase Ruudi loodusring on 1. klassi lastele, kes tahaksid läbi mängude, meisterdamiste ja lihtsamate katsete loodusega sõbraks saada ning leida vastuseid erinevatele looduses toimuvatele nähtustele. Kokkupuude loodusega aitab luua külluslikku teadmiste pagasit. Loodusringis leidub ohtralt materjali, mis seonduvad keeleõppe, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, kunsti ning liikumisega. Laps saab tegevuste ja mängu kaudu teadlikuks, kuidas asjad toimivad. Kui laps tunneb loodust hästi, tekib nende vahel sõprussuhe. Sõpru me tavaliselt hoiame. Kui laps õpib loodust hoidma, kasvab temast inimene, kes loodusele liiga ei tee. Looduskeskkond toetab lapse intellektuaalset ja emotsionaalset arengut loomulikul ja harmoonilisel viisil.

Keda ootame osalema?
Algastme (1. kl) loodushuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 13.15-14.00.

Kus toimub?
Haabneeme Koolis klassiruumis A104.

Õppemaks
Rebase Ruudi loodusringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE982200221064825327 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/ruudihaabneeme.html 

Juhendaja: Liis Rostin
e-post: rebaseruudi@gmail.com

Matemaatikaring “Nupula”

Matemaatikaring „Nupula“ eesmärgiks on anda õpilastele rohkem baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Ühendades elu erinevad valdkonnad matemaatikaga, hakkab õpilane rohkem tajuma matemaatilist maailma enda ümber, mis arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust. Mida rohkem õpilane areneb ja teadmisi omandab, seda avatum on ta kõigele uuele – väljakutsetele ja lahendustele. Igas tunnis on koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid, mille kaudu näeme, kuhu õpilane on arenenud ja mis talle kõige rohkem meeldib ning sobib. Tutvume kujundite, numbrite ja kõige muu huvitavaga ning läheneme matemaatikale mänguliselt.Huvilistel on võimalik osaleda vähemalt kord õppeaastas matemaatikavõistlusel “Nuputaja”.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-2. kl) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti
1. klassid kell 13.15 – 14.00
2. klassid kell 14.10 – 14.55

Kus toimub?
Haabneeme Kooli klassiruumis A102.

Õppemaks
Matemaatikaringi “Nupula” kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE242200221064825398 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
1. klassidhttp://www.eformular.com/sipelgas/nupulahaabneeme.html

2. klassid: http://www.eformular.com/sipelgas/nupulahaabneeme2.html

Ringi juhendaja: Kaidy Õismets
epost: kaidy@haabneeme.edu.ee

Programmeerimisring “Püüton”

Programmeerimisringis “Püüton” omandatakse algteadmised programmeerimisest Pythoni keele näitel. Ring õpetab loogilist mõtlemist, järelduste tegemist, eri lahenduste otsimist ning programmeerimiskeelte üldist struktuuri. Õppides tundma Pythonit, on hiljem lihtsam selgeks õppida ka teisi programmeerimiskeeli. Infotehnoloogia on väga laialdaselt kasutatav ja veel praegugi kiirelt arenev tegevusala, kus jagub palju erinevaid väljakutseid igas vanuses huvilistele.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (4.-8. kl) infotehnoloogia huvilisi õpilasi. Grupi suurus 16 õpilast.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 15.45 – 16.30.

Kus toimub?
Haabeeme Koolis klassiruumis 201.

Õppemaks
Programmeerimisringi “Püüton” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825369 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/pyytonhaabneeme.html

Juhendaja: Charlie Chris Karniol ja Kaur Riives Tallinna Tehnikaülikoolist

Kunsti- ja meisterdamise ring

Kunsti- ja meisterdamise ringis õpivad õpilased loovalt mõtlema, kasutades selleks käelist tegevust, mis on oluline arendamaks nende vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Innustatakse õpilasi rakendama oma fantaasiat ja loovast tegevusest rõõmu tunda. Õpitakse kasutama mitmeid erinevaid materjale ja töövahendeid, tutvutakse erinevate tehnikatega. Õpilane õpib koos teistega töötama, üksteist abistama, teiste arvamustega arvestama ning oma arvamusi põhjendama.

Keda ootame osalema?
Algastme kunsti- ja meisterdamishuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 14.00 – 15.00.

Kus toimub?
Haabneeme Koolis ruumis A309.

Õppemaks

Kunsti- ja meisterdamise ringi kuutasu 22 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825466 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/kunstjameisterdaminehaabneeme.html

Juhendaja: Merike Hindreus
e-post: merike.hindreus@vgm.edu.ee

Robootika – tüdrukud IKT-sse!

Tehnoloogia ja selle kasutajad on kõikjal – meditsiinist hariduseni ja tööstusest toitlustuseni. Pole kahtlustki, et neile, kes on tehnoloogiaga sina peal, kuulub tulevik.
Julgustamaks tüdrukuid rohkem tegelema IT ja robootikaga, avame alates uuest õppeaastast Haabneeme Koolis ainult tüdrukute mõeldud robootikaringi.
Robootika on õpilaste jaoks värav tehnikamaailma. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LEGO EV3 robotikomplekte. Robot on ümberprogrammeeritav automaatselt toimiv masin, mida kasutatakse inimese liikumist, tajumist ja mõtlemist asendavais töödes. Robootika on tihedalt seotud mehaanika, informaatika, elektroonika ja muude teadusharudega. Robootika on huvitav ala, mis köidab meeli ning pakub palju väljakutseid probleemide lahendamiseks viisil, mida kasutavad insenerid. Korraldatakse koolisiseseid robootikavõistlusi ja osaletakse rahvusvahelisel robootikavõistlusel Robotex. Olulisel kohal on meeskonnatöö oskuse arendamine.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-6. kl) robootikahuvilisi tüdrukuid. Grupi suurus kuni 20 õpilast.

Õppekava maht
120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud 4 aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust igal neljapäeval kell 14.45-15.45

Kus toimub?
Haabneeme Koolis klassiruumis 302.

Õppemaks
Robootikaringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE472200221064825275 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreeriminehttp://www.eformular.com/sipelgas/robootikahaabneeme.html

Juhendaja: Timmu Tollimägi
e-post: timmu.tollim2gi@gmail.com

 

 

 

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool