Hindamisjuhend

Haabneeme Kooli õpitulemuste hindamise eesmärk on:

  • anda tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetada õpilase arengut;
  • suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, toetada edasise haridustee valikut;
  • innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
  • suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel.

Hindamisjuhend on leitav SIIT

© 2016 Haabneeme Kool