Põhimäärus

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 66 lõike 2, “Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõike 1 punkt 4 ning Viimsi Vallavolikogu
18.01.2011.a määruse nr 3 “Viimsi valla haridusasutuste põhimääruse kinnitamise ja
muutmise delegeerimine vallavalitsusele” § 1 alusel.

Kooli põhimääruse dokumendi leiad SIIT.

© 2016 Haabneeme Kool