Vastuvõtt kooli

Avalduste vastuvõtt Viimsi valla koolide I klassidesse 2024/2025. õppeaastaks toimub 1.-31. märtsini.

Taotlusi saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on registreeritud Viimsi valda hiljemalt 1. veebruaril 2023. Hilisema sissekirjutuse puhul või kui taotlus esitatakse peale 31.03, määratakse kool, kus on vabu õppekohti.

Avalduse saab esitada Viimsi valla haridusteenuste süsteemis ARNO või paberkandjal Viimsi Vallavalitsuse infolauda.

 

Tulevased I klassi lapsed jagab koolidesse elektrooniline infosüsteem Arno. Kooli määramisel arvestatakse sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja õpilase elukoha lähedust koolile ning võimalusel vanema soovi.

Hiljemalt 20. aprilliks teavitatakse lapsevanemat tema lapsele määratud koolist taotluses märgitud e-posti aadressil. Juhul, kui lapsevanem ei ole nõus määratud kooliga, saab ta esitada 20. maini taotluse uue elukohajärgse kooli määramiseks. Esitatud taotlused vaatab vallavalitsuse komisjon läbi 1. juuniks.

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit 7-aastaseks. Kui vanem soovib koolikohustuse täitmist edasi lükata, peab ta pöörduma maakondlikusse nõustamiskomisjoni. Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Avaldus vastavale komisjonile tuleb esitada juba kevadel, et otsus koolimineku edasilükkamise kohta oleks hiljemalt augustis olemas.

Lapsevanem on kohustatud 15. juuniks vallavalitsust teavitama määratud kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest.

Kooli astumise dokumente saab ARNOs esitada alates 15. maist 2024.

Selleks tuleb täita rubriigis „Minu lapsed“ vastuvõtutaotlus, lisades järgmised dokumendid:

1) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;

2) nõustamismeeskonna otsus (selle olemasolul);

3) tervisekaart (selle olemasolul);

4) koolivalmiduskaart (selle olemasolul), MLA Viimsi lasteaiad saadab koolivalmiduskaardi otse kooli

Hiljemalt 15. juuniks 2024 tuleb teavitada määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest, kinnitades seda ARNOs. E-keskkonda sisenemise probleemi või koolikohtade komplekteerimist puudutavate küsimuste korral palume pöörduda aet.tampuu@viimsivv.ee või telefonil 602 8868.

Lapse spordiklassi astumise soovi korral, palun anda Haabneeme Kooli kantseleile sellest teada (kool@haabneeme.edu.ee) või telefonil 555 62 908.

Spordiklassi soovijaid arvestame soovide edastamise järjekorras.

Haabneeme Kool


Vastuvõtt 2.-9. klassi

Õpilaste 2.-9. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem e-keskkonnas ARNO “Viimsi valla põhikooli vastuvõtu taotlus” ning esitab koos avaldusega järgmised dokumendi samuti ARNO keskkonnas:

• õpilase isikut tõendav dokument
• väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust
• eelmise kooli direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht, kui koolivahetus toimub õppeaasta keskel
• lapse tervisekaart või tervisetõend

Haabneeme Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord on leitav SIIT


Koolist lahkumine

Õpilase koolist väljaarvamiseks enne selle lõpetamist, esitab seaduslik esindaja e-keskkonnas ARNO “Koolist lahkumise taotluse”. . Õppeaasta keskel lahkumise korral, tuleb õpilasel tagastada raamatukogule õpikud ja laenutatud raamatud ning kapivõti (selle olemasolul) ning täita ringkäiguleht.
Kool väljastab kas elektrooniliselt või vajadusel paberkandjal:
• ametliku väljavõtte õpilasraamatust
• tervisekaardi
• klassitunnistuse ja vajadusel hinnetelehe jooksvate hinnetega.


 

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool