Vastuvõtt kooli

Vastuvõtt 1. klassi 2022/2023

Avalduste vastuvõtt Viimsi valla koolide I klassidesse 2022/2023. õppeaastaks toimub 1.-31. märtsini.

Taotlusi saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on registreeritud Viimsi valda hiljemalt 1. veebruaril 2022. Hilisema sissekirjutuse puhul või kui taotlus esitatakse peale 31.03, määratakse kool, kus on vabu õppekohti.

Avalduse saab esitada Viimsi valla haridusteenuste süsteemis ARNO või paberkandjal Viimsi Vallavalitsuse infolauda.

Avaldusi saab esitada SIIT

Tulevased I klassi lapsed jagab koolidesse elektrooniline infosüsteem Arno. Kooli määramisel arvestatakse sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja õpilase elukoha lähedust koolile ning võimalusel vanema soovi.

Hiljemalt 20. aprilliks teavitatakse lapsevanemat tema lapsele määratud koolist taotluses märgitud e-posti aadressil. Juhul, kui lapsevanem ei ole nõus määratud kooliga, saab ta esitada 20. maini taotluse uue elukohajärgse kooli määramiseks. Esitatud taotlused vaatab vallavalitsuse komisjon läbi 1. juuniks.

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit 7-aastaseks. Kui vanem soovib koolikohustuse täitmist edasi lükata, peab ta pöörduma maakondlikusse nõustamiskomisjoni. Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Avaldus vastavale komisjonile tuleb esitada juba kevadel, et otsus koolimineku edasilükkamise kohta oleks hiljemalt augustis olemas.

Lapsevanem on kohustatud 15. juuniks vallavalitsust teavitama määratud kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest.

Kõikidel lapsevanematel, kes on oma lapse koolikoha Haabneeme Koolis kinnitanud ARNO süsteemis, palume saata või tuua kooli digitaalselt/käsitsi allkirjastatud avaldus kooli astumise kohta (leitav SIIT), lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia, lapse sünnitunnistuse või ID-kaardi koopia, tervisetõendi ning koolivalmiduskaardi (kui lasteaed ei ole seda meile saatnud elektrooniliselt ise). Ootame avaldusi 17. juunini 2022, tervisetõendi võib tuua paberkandjal ka augustis. Soovi korral lisada märge spordiklassi astumise soovi kohta. Spordiklassi soovijaid arvestame avalduste saabumise järjekorras.

Haabneeme Kool


Vastuvõtt 2.-9. klassi

Õpilaste 2.-9. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem koolile avalduse (leitav SIIT) koos andmetega ning lisab järgmised dokumendid:
• lapsevanema (hooldaja) isikut tõendav dokument
• õpilase isikut tõendav dokument
• väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust
• eelmise kooli direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht, kui koolivahetus toimub õppeaasta keskel
• lapse tervisekaart

Haabneeme Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord on leitav SIIT


Koolist lahkumine

Õpilase koolist väljaarvamiseks enne selle lõpetamist, esitab seaduslik esindaja kooli kantseleis lahkumisavalduse. Õppeaasta keskel lahkumise korral, tuleb õpilasel tagastada raamatukogule õpikud ja laenutatud raamatud ning kapivõti (selle olemasolul) ning täita ringkäiguleht.
Kool väljastab avalduse alusel:
• ametliku väljavõtte õpilasraamatust
• tervisekaardi
• klassitunnistuse ja vajadusel hinnetelehe jooksvate hinnetega.


 

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool