Arengukava

Haabneeme Kooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse eesmärgid ja põhisuunad järgnevaks viieks aastaks (2019-2024) ning arengukava uuendamise korra. Haabneeme Kooli arengukava on koostatud Põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse §67 lõige 1 alusel. Arengukava lähtub Eesti Vabariigi õigusaktidest, Eesti elukestva õppe strateegiast, kooli põhimäärusest, Viimsi valla haridusvõrgu arengukavast ja kooli sisehindamise analüüsi tulemustest.

Arengukava koostamine toimus 2018. aastal. Kooli arengut analüüsiv SWOT-analüüs viidi läbi 2019. aasta jaanuaris. Protsessi käigus esile kerkinud kooli arengut mõjutavad tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused on arengukava koostamisel arvesse võetud.

Arengukava väljatöötamisel osalesid Haabneeme Kooli personal, hoolekogu, õpilased ja lapsevanemad. Arengukava eesmärkide ja põhisuundade kirjeldamisel on lähtutud sisehindamise tulemusena välja selgitatud kooli parendusvaldkondadest, analüüsides kooli õppe- ja kasvatustegevust, juhtimist ning hinnates nende tulemuslikkust.

Arengukava on tihedalt seotud kooli üldtööplaaniga, milles esitatakse arengukava eesmärkide realiseerumine konkreetsete tegevuste ja nende rakendamise kaudu. Üldtööplaanis kavandatakse igal õppeaasta eesmärkide saavutamiseks detailsemad tegevused.

Kooli arengukavaga saad tutvuda SIIN

Arengukava visuaalina on nähtav SIIN

© 2016 Haabneeme Kool