Arengukava

Haabneeme Kooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad, –valdkonnad ja tegevuskava kolmeks aastaks (2016-2018) ning arengukava uuendamise korra.
Haabneeme Kooli arengukava on koostatud põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse §67 lõige1
alusel. Arengukava lähtub Eesti Vabariigi õigusaktidest, Eesti elukestva õppe strateegiast
2014―2020, kooli põhimäärusest ja Viimsi valla arengukavast ning kooli olukorra analüüsi
tulemustest.

Arengukava koostati peale kooli arengut käsitleva SWOT-analüüsi läbiviimist
2015. aasta aprillis/mais. Protsessi käigus esilekerkinud kooli arengut mõjutavad tugevused,
nõrkused, ohud ja võimalused on võetud aluseks arengukava tegevuskava koostamisel.
Arengukava väljatöötamisel osalesid Haabneeme Kooli personal, hoolekogu, õpilased ja
lapsevanemad.

Arengukava eesmärkide ja tegevuste kirjeldamisel on lähtutud sisehindamise tulemusena välja
selgitatud kooli parendusvaldkondadest, analüüsides kooli õppe- ja kasvatustegevust, juhtimist
ning hinnates nende tulemuslikkust. Kooli sisehindamise oluliseks osaks on töötajate
eneseanalüüsidele tuginevad arenguvestlused töötaja ja asutuse juhi vahel. Nendest
analüüsidest olulisimad arendusvajadused kajastuvad samuti arengukavas.

Arengukava ja selle tegevuskava on aluseks kooli üldtööplaanile, milles esitatakse arengukava
eesmärkide realiseerumine konkreetsete tegevuste ja nende rakendamise kaudu.

Üldtööplaanis kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused eesmärkide
saavutamiseks.

Kooli arengukavaga saad tutvuda SIIN

© 2016 Haabneeme Kool